รายงานสถานการณ์โรงพยาบาลสนามและสถานกักกันตัว (LQ)
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ประเภท : หอประชุมรำไพพรรณี (ปิดให้บริการชั่วคราว)
กำลังรักษาตัว
0
ราย
ยอดเดิม
16
ราย
รับผู้ป่วยใหม่
0
ราย
ย้ายวันนี้
0
ราย
ออก รพ. วันนี้
16
ราย
เตียงทั้งหมด
134
เตียง
ความจุสูงสุด
134
เตียง
ใช้งาน
0
เตียง
คงเหลือ
134
เตียง
รองรับผู้ป่วยได้อีก
134
เตียง

ข้อมูล : โรงพยาบาลสนาม ม.ราชภัฏรำไพพรรณี

สถานกักกันตัว Local Quarantine
ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมริมกรีน (ปิดให้บริการชั่วคราว)
กำลังกักตัว
0
ราย
ยอดเดิม
0
ราย
รับผู้กักตัวใหม่
0
ราย
ย้ายวันนี้
0
ราย
ออก LQ วันนี้
0
ราย
เตียงทั้งหมด
40
เตียง
ความจุสููงสุด
40
เตียง
ใช้งาน
0
เตียง
คงเหลือ
40
เตียง
รองรับผู้กักตัวได้อีก
40
เตียง

ข้อมูล : สถานที่กักกันตัว ศูนย์ปฏิบัติการโรมแรมริมกรีน

"มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน"
mousewww.covid19.rbru.ac.thมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

18 พฤศจิกายน 2564
รายงานสถานการณ์โรงพยาบาลสนามและสถานกักกันตัว (LQ)

โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ประเภท : หอประชุมรำไพพรรณี (ปิดให้บริการชั่วคราว)
พร้อมรับผู้ป่วย
134
เตียง
เข้าใหม่
0
ราย
ย้าย
0
ราย
ออก รพ.
16
ราย
ใช้สะสม
0
เตียง
เหลือสะสม
134
เตียง
เตียงทั้งหมด
134
เตียง
ขยายได้เป็น
134
เตียง

ข้อมูล : โรงพยาบาลสนาม ม.ราชภัฏรำไพพรรณี

สถานกักกันตัว Local Quarantine
ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมริมกรีน (ปิดให้บริการชั่วคราว)
พร้อมรับผู้กักตัว
40
เตียง
กักตัวใหม่
0
ราย
ย้าย
0
ราย
ออก LQ
0
ราย
ใช้สะสม
0
เตียง
เหลือสะสม
40
เตียง
เตียงทั้งหมด
40
เตียง
ขยายได้เป็น
40
เตียง
ทั่วไป
0
ราย
บุคลากร
0
ราย

ข้อมูล : สถานที่กักกันตัว ศูนย์ปฏิบัติการโรมแรมริมกรีน

mousewww.covid19.rbru.ac.th
งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีสถิติจำนวนผู้เข้าพักรักษาตัวโรงพยาบาลสนาม ประเภทหอประชุมรำไพพรรณี

ตั้งแต่ 17 พฤษภาคม ถึง 08 ธันวาคม 2564

วันที่ เตียง ขยายได้ เดิม ใหม่ ย้าย ออก ใช้งาน ว่าง ใช้รวม ออกรวม ย้ายรวม หมายเหตุ
24 กรกฎาคม 2564 100 118 0 54 0 0 54 46 54 0 0
25 กรกฎาคม 2564 100 118 54 45 11 1 87 13 99 1 11
26 กรกฎาคม 2564 118 118 87 32 10 4 105 13 131 5 21
27 กรกฎาคม 2564 118 118 105 16 2 5 114 4 147 10 13
28 กรกฎาคม 2564 118 118 114 16 12 2 116 2 163 12 33
29 กรกฎาคม 2564 134 134 116 13 11 13 105 29 176 25 34
30 กรกฎาคม 2564 134 134 105 17 5 11 106 28 193 36 40
31 กรกฎาคม 2564 134 134 106 23 3 6 120 14 216 42 49
01 สิงหาคม 2564 134 134 120 11 4 14 113 21 227 56 58
02 สิงหาคม 2564 134 134 113 11 1 4 119 15 238 60 59
03 สิงหาคม 2564 134 134 119 13 4 12 116 18 251 72 62
04 สิงหาคม 2564 134 134 116 21 5 25 107 27 272 97 68
05 สิงหาคม 2564 134 134 107 21 0 15 113 21 293 112 63
06 สิงหาคม 2564 134 134 113 7 1 11 108 26 300 123 69
07 สิงหาคม 2564 134 134 108 22 4 10 116 18 322 133 73
08 สิงหาคม 2564 134 134 116 16 16 21 95 39 338 154 85
09 สิงหาคม 2564 134 134 95 11 11 15 80 54 349 169 84
10 สิงหาคม 2564 134 134 80 42 12 4 106 28 391 173 112
11 สิงหาคม 2564 134 134 106 28 13 7 114 20 419 180 125
12 สิงหาคม 2564 134 134 114 26 16 9 115 19 445 189 128
13 สิงหาคม 2564 134 134 115 19 9 3 122 12 464 192 150
14 สิงหาคม 2564 134 134 122 24 23 8 115 19 488 200 164
15 สิงหาคม 2564 134 134 114 19 7 8 118 16 507 208 157
16 สิงหาคม 2564 134 134 118 16 12 2 120 14 523 210 185
17 สิงหาคม 2564 134 134 120 25 9 9 127 7 548 219 189
18 สิงหาคม 2564 134 134 127 9 17 0 119 15 557 219 209
19 สิงหาคม 2564 134 134 119 17 21 3 112 22 574 222 222
20 สิงหาคม 2564 134 134 112 15 14 3 110 24 589 225 232
21 สิงหาคม 2564 134 134 110 11 16 1 104 30 600 226 255
22 สิงหาคม 2564 134 134 104 8 15 1 96 38 608 227 268
23 สิงหาคม 2564 134 134 96 24 5 13 102 32 632 240 274
24 สิงหาคม 2564 134 134 102 19 8 6 107 27 651 246 292
25 สิงหาคม 2564 134 134 107 17 2 6 116 18 668 252 291
26 สิงหาคม 2564 134 134 116 8 10 9 105 29 676 261 307
27 สิงหาคม 2564 134 134 105 17 0 5 117 17 693 266 299
28 สิงหาคม 2564 134 134 117 7 8 9 107 27 700 275 317
29 สิงหาคม 2564 134 134 107 18 6 10 109 25 718 285 315
30 สิงหาคม 2564 134 134 109 16 0 16 109 25 734 301 317
31 สิงหาคม 2564 134 134 109 17 8 6 112 22 751 307 331
01 กันยายน 2564 134 134 112 22 0 7 127 7 773 314 323
02 กันยายน 2564 134 134 127 10 11 6 120 14 783 320 342
03 กันยายน 2564 134 134 120 16 14 9 113 21 799 329 345
04 กันยายน 2564 134 134 113 14 16 8 103 31 813 337 358
05 กันยายน 2564 134 134 103 17 8 2 110 24 830 339 364
06 กันยายน 2564 134 134 110 13 13 6 104 30 843 345 385
07 กันยายน 2564 134 134 104 23 6 5 116 18 866 350 386
08 กันยายน 2564 134 134 116 13 13 2 114 20 879 352 406
09 กันยายน 2564 134 134 114 14 9 7 112 22 893 359 408
10 กันยายน 2564 134 134 112 18 10 6 114 20 911 365 422
11 กันยายน 2564 134 134 114 9 7 3 113 21 920 368 428
12 กันยายน 2564 134 134 113 10 9 2 112 22 930 370 440
13 กันยายน 2564 134 134 112 12 8 13 103 31 942 383 446
14 กันยายน 2564 134 134 103 13 8 11 97 37 955 394 455
15 กันยายน 2564 134 134 97 26 0 1 122 12 981 395 455
16 กันยายน 2564 134 134 122 10 10 14 108 26 991 409 473
17 กันยายน 2564 134 134 108 19 7 7 113 21 1010 416 480
18 กันยายน 2564 134 134 113 11 14 6 104 30 1021 422 487
19 กันยายน 2564 134 134 104 12 12 8 96 38 1033 430 506
20 กันยายน 2564 134 134 96 13 0 7 102 32 1046 437 494
21 กันยายน 2564 134 134 102 21 6 2 115 19 1067 439 512
22 กันยายน 2564 134 134 115 14 5 3 121 13 1081 442 511
23 กันยายน 2564 134 134 121 8 16 9 104 30 1089 451 528
24 กันยายน 2564 134 134 104 17 6 8 107 27 1106 459 523
25 กันยายน 2564 134 134 107 10 1 9 107 27 1116 468 540
26 กันยายน 2564 134 134 107 17 1 11 112 22 1133 479 540
27 กันยายน 2564 134 134 112 16 7 5 116 18 1149 484 548
28 กันยายน 2564 134 134 116 18 1 13 120 14 1167 497 549
29 กันยายน 2564 134 134 120 12 0 7 125 9 1179 504 549
30 กันยายน 2564 134 134 125 7 9 14 109 25 1186 518 558
01 ตุลาคม 2564 134 134 109 16 1 4 120 14 1202 522 559
02 ตุลาคม 2564 134 134 120 11 15 10 106 28 1213 532 574
03 ตุลาคม 2564 134 134 106 19 10 0 115 19 1232 532 584
04 ตุลาคม 2564 134 134 115 11 9 6 111 23 1243 538 583
05 ตุลาคม 2564 134 134 111 21 8 12 112 22 1264 550 592
06 ตุลาคม 2564 134 134 112 16 4 5 119 15 1280 555 605
07 ตุลาคม 2564 134 134 119 20 17 10 112 22 1300 565 618
08 ตุลาคม 2564 134 134 112 23 9 8 118 16 1323 573 614
09 ตุลาคม 2564 134 134 118 14 14 4 114 20 1337 577 636
10 ตุลาคม 2564 134 134 114 16 8 3 119 15 1353 580 639
11 ตุลาคม 2564 134 134 119 13 4 9 119 15 1366 589 649
12 ตุลาคม 2564 134 134 119 16 9 2 124 10 1382 591 662
13 ตุลาคม 2564 134 134 124 6 10 2 118 16 1388 593 667
14 ตุลาคม 2564 134 134 118 12 8 8 114 20 1400 601 674
15 ตุลาคม 2564 134 134 114 15 10 7 112 22 1415 608 686
16 ตุลาคม 2564 134 134 112 12 0 4 120 14 1427 612 684
17 ตุลาคม 2564 134 134 120 7 23 5 99 35 1434 617 717
18 ตุลาคม 2564 134 134 99 8 0 3 104 30 1442 620 694
19 ตุลาคม 2564 134 134 104 14 3 10 105 29 1456 630 720
20 ตุลาคม 2564 134 134 105 9 11 8 95 39 1465 638 728
21 ตุลาคม 2564 134 134 95 9 0 9 95 39 1474 647 720
22 ตุลาคม 2564 134 134 95 1 18 4 74 60 1475 651 749
23 ตุลาคม 2564 134 134 74 4 1 9 68 66 1479 660 732
24 ตุลาคม 2564 134 134 68 7 0 5 70 64 1486 665 749
25 ตุลาคม 2564 134 134 70 4 2 4 68 66 1490 669 752
26 ตุลาคม 2564 134 134 68 19 6 7 74 60 1509 676 756
27 ตุลาคม 2564 134 134 74 11 4 5 76 58 1520 681 756
28 ตุลาคม 2564 134 134 76 10 11 14 61 73 1530 695 769
29 ตุลาคม 2564 134 134 61 10 0 3 68 66 1540 698 762
30 ตุลาคม 2564 134 134 68 12 6 4 70 64 1552 702 779
31 ตุลาคม 2564 134 134 70 33 0 2 101 33 1585 704 773
01 พฤศจิกายน 2564 134 134 101 7 4 6 98 36 1592 710 783
02 พฤศจิกายน 2564 134 134 98 7 0 1 104 30 1599 711 779
03 พฤศจิกายน 2564 134 134 104 10 3 3 108 26 1609 714 786
04 พฤศจิกายน 2564 134 134 108 12 1 26 93 41 1621 740 784
05 พฤศจิกายน 2564 134 134 93 11 0 19 85 49 1632 759 787
06 พฤศจิกายน 2564 134 134 85 7 0 3 89 45 1639 762 787
07 พฤศจิกายน 2564 134 134 89 14 1 15 87 47 1653 777 788
08 พฤศจิกายน 2564 134 134 87 0 0 29 58 76 1653 806 787
09 พฤศจิกายน 2564 134 134 58 5 2 18 43 91 1658 824 790
10 พฤศจิกายน 2564 134 134 43 15 0 5 53 81 1673 829 788
11 พฤศจิกายน 2564 134 134 53 8 0 1 60 74 1681 830 790
12 พฤศจิกายน 2564 134 134 60 8 2 2 64 70 1689 832 792
13 พฤศจิกายน 2564 134 134 64 12 0 9 67 67 1701 841 790
14 พฤศจิกายน 2564 134 134 67 1 0 2 66 68 1702 843 792
15 พฤศจิกายน 2564 134 134 66 0 0 17 49 85 1702 860 792
16 พฤศจิกายน 2564 134 134 49 0 12 6 31 103 1702 866 804
17 พฤศจิกายน 2564 134 134 31 0 13 2 16 118 1702 868 805
18 พฤศจิกายน 2564 134 134 16 0 0 16 0 134 1702 884 804 ปิดให้บริการชั่วคราว

mousewww.covid19.rbru.ac.th
งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

สถิติจำนวนผู้เข้าพักสถานกักกันตัว Local Quarantine ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมริมกรีน

ตั้งแต่ 17 พฤษภาคม ถึง 08 ธันวาคม 2564

วันที่ เตียง ขยายได้ เดิม ใหม่ ย้าย ออก ใช้งาน ว่าง ใช้รวม ออกรวม ย้ายรวม หมายเหตุ ทั่วไป บุคลากร
24 กรกฎาคม 2564 40 40 0 0 0 0 0 40 26 25 1 ปิดบริการชั่วคราว 0 0
25 กรกฎาคม 2564 40 40 0 0 0 0 0 40 26 25 1 ปิดบริการชั่วคราว 0 0
26 กรกฎาคม 2564 40 40 0 0 0 0 0 40 26 25 1 ปิดบริการชั่วคราว 0 0
27 กรกฎาคม 2564 40 40 0 0 0 0 0 40 0 0 0 ปิดบริการชั่วคราว 0 0
28 กรกฎาคม 2564 40 40 0 0 0 0 0 40 0 0 0 ปิดบริการชั่วคราว 0 0
29 กรกฎาคม 2564 40 40 0 0 0 0 0 40 0 0 0 ปิดบริการชั่วคราว 0 0
30 กรกฎาคม 2564 40 40 0 0 0 0 0 40 0 0 0 ปิดบริการชั่วคราว 0 0
31 กรกฎาคม 2564 40 40 0 0 0 0 0 40 0 0 0 ปิดบริการชั่วคราว 0 0
01 สิงหาคม 2564 40 40 0 0 0 0 0 40 0 0 0 ปิดบริการชั่วคราว 0 0
02 สิงหาคม 2564 40 40 0 0 0 0 0 40 0 0 0 ปิดบริการชั่วคราว 0 0
03 สิงหาคม 2564 40 40 0 0 0 0 0 40 0 0 0 ปิดบริการชั่วคราว 0 0
04 สิงหาคม 2564 40 40 0 0 0 0 0 40 0 0 0 ปิดบริการชั่วคราว 0 0
05 สิงหาคม 2564 40 40 0 0 0 0 0 40 0 0 0 ปิดบริการชั่วคราว 0 0
06 สิงหาคม 2564 40 40 0 0 0 0 0 40 0 0 0 ปิดบริการชั่วคราว 0 0
07 สิงหาคม 2564 40 40 0 0 0 0 0 40 0 0 0 ปิดบริการชั่วคราว 0 0
08 สิงหาคม 2564 40 40 0 0 0 0 0 40 0 0 0 ปิดบริการชั่วคราว 0 0
09 สิงหาคม 2564 40 40 0 0 0 0 0 40 0 0 0 ปิดบริการชั่วคราว 0 0
10 สิงหาคม 2564 40 40 0 0 0 0 0 40 0 0 0 ปิดบริการชั่วคราว 0 0
11 สิงหาคม 2564 40 40 0 11 0 0 11 29 11 0 0 1 10
12 สิงหาคม 2564 40 40 11 11 0 0 22 18 22 0 0 12 10
13 สิงหาคม 2564 40 40 22 8 3 0 27 13 30 0 3 9 18
14 สิงหาคม 2564 40 40 27 0 9 0 18 22 30 0 9 0 18
15 สิงหาคม 2564 40 40 18 7 0 0 25 15 37 0 3 2 23
16 สิงหาคม 2564 40 40 25 2 0 0 27 13 39 0 12 2 25
17 สิงหาคม 2564 40 40 27 0 0 0 27 13 39 0 12 2 25
18 สิงหาคม 2564 40 40 27 0 0 0 27 13 39 0 12 2 25
19 สิงหาคม 2564 40 40 27 0 0 0 27 13 39 0 12 2 25
20 สิงหาคม 2564 40 40 27 0 0 0 27 13 39 0 12 2 25
21 สิงหาคม 2564 40 40 27 0 0 0 27 13 39 0 12 2 25
22 สิงหาคม 2564 40 40 27 0 0 0 27 13 39 0 12 2 25
23 สิงหาคม 2564 40 40 27 0 0 0 27 13 39 0 12 2 25
24 สิงหาคม 2564 40 40 27 0 0 0 27 13 39 0 12 2 25
25 สิงหาคม 2564 40 40 27 3 0 10 20 20 42 10 12 5 15
26 สิงหาคม 2564 40 40 20 0 0 3 17 23 42 13 12 2 15
27 สิงหาคม 2564 40 40 17 0 0 17 0 40 42 30 12 ปิดบริการชั่วคราว 0 0
28 สิงหาคม 2564 40 40 0 0 0 0 0 40 42 30 12 ปิดบริการชั่วคราว 0 0
29 สิงหาคม 2564 40 40 0 0 0 0 0 40 42 30 12 ปิดบริการชั่วคราว 0 0
30 สิงหาคม 2564 40 40 0 0 0 0 0 40 42 30 12 ปิดบริการชั่วคราว 0 0
31 สิงหาคม 2564 40 40 0 0 0 0 0 40 42 30 12 ปิดบริการชั่วคราว 0 0
01 กันยายน 2564 40 40 0 0 0 0 0 40 42 30 12 ปิดบริการชั่วคราว 0 0
02 กันยายน 2564 40 40 0 0 0 0 0 40 42 30 12 ปิดบริการชั่วคราว 0 0
03 กันยายน 2564 40 40 0 0 0 0 0 40 42 30 12 ปิดบริการชั่วคราว 0 0
04 กันยายน 2564 40 40 0 0 0 0 0 40 42 30 12 ปิดบริการชั่วคราว 0 0
05 กันยายน 2564 40 40 0 4 0 0 4 36 46 30 12 4 0
06 กันยายน 2564 40 40 4 0 0 1 3 37 46 31 12 3 0
07 กันยายน 2564 40 40 3 10 0 0 13 27 56 31 12 5 8
08 กันยายน 2564 40 40 13 0 0 0 13 27 56 31 12 5 8
09 กันยายน 2564 40 40 13 0 0 0 13 27 56 31 12 5 8
10 กันยายน 2564 40 40 13 0 1 0 12 28 56 31 13 5 7
11 กันยายน 2564 40 40 12 0 0 0 12 28 56 31 13 5 7
12 กันยายน 2564 40 40 12 0 1 0 11 29 56 31 14 4 7
13 กันยายน 2564 40 40 11 0 0 0 11 29 56 31 14 4 7
14 กันยายน 2564 40 40 11 3 0 0 14 26 59 31 14 4 10
15 กันยายน 2564 40 40 14 0 0 0 14 26 59 31 14 4 10
16 กันยายน 2564 40 40 14 1 0 0 15 25 60 31 14 4 11
17 กันยายน 2564 40 40 15 0 0 2 13 27 60 33 14 2 11
18 กันยายน 2564 40 40 13 0 1 0 12 28 60 33 15 2 10
19 กันยายน 2564 40 40 12 0 0 0 12 28 60 33 15 2 10
20 กันยายน 2564 40 40 12 0 0 8 4 36 60 41 15 1 3
21 กันยายน 2564 40 40 4 0 0 0 4 36 60 41 15 1 3
22 กันยายน 2564 40 40 4 2 2 0 4 36 62 41 17 0 4
23 กันยายน 2564 40 40 4 4 0 0 8 32 66 41 15 0 8
24 กันยายน 2564 40 40 8 0 0 0 8 32 66 41 17 0 8
25 กันยายน 2564 40 40 8 1 0 0 9 31 67 41 17 0 9
26 กันยายน 2564 40 40 9 0 1 0 8 32 67 41 18 0 8
27 กันยายน 2564 40 40 8 0 0 1 7 33 67 42 18 0 7
28 กันยายน 2564 40 40 7 0 0 0 7 33 67 42 18 0 7
29 กันยายน 2564 40 40 7 0 0 0 7 33 67 42 18 0 7
30 กันยายน 2564 40 40 7 0 0 1 6 34 67 43 18 0 6
01 ตุลาคม 2564 40 40 6 3 0 1 8 32 70 44 18 0 8
02 ตุลาคม 2564 40 40 8 3 0 0 11 29 73 44 18 0 11
03 ตุลาคม 2564 40 40 11 0 0 0 11 29 73 44 18 0 11
04 ตุลาคม 2564 40 40 11 0 0 0 11 29 73 44 18 0 11
05 ตุลาคม 2564 40 40 11 5 0 0 16 24 78 44 18 0 16
06 ตุลาคม 2564 40 40 16 0 0 4 12 28 78 48 18 0 11
07 ตุลาคม 2564 40 40 12 0 0 1 11 29 78 49 18 0 11
08 ตุลาคม 2564 40 40 11 0 0 1 10 30 78 50 18 0 11
09 ตุลาคม 2564 40 40 10 0 0 0 10 30 78 50 18 0 10
10 ตุลาคม 2564 40 40 10 2 0 0 12 28 80 50 18 0 12
11 ตุลาคม 2564 40 40 12 0 0 0 12 28 80 50 18 0 12
12 ตุลาคม 2564 40 40 12 0 0 0 12 28 80 50 18 0 12
13 ตุลาคม 2564 40 40 12 0 0 0 12 28 80 50 18 0 12
14 ตุลาคม 2564 40 40 12 0 0 2 10 30 80 52 18 0 10
15 ตุลาคม 2564 40 40 10 0 0 3 7 33 80 55 18 0 7
16 ตุลาคม 2564 40 40 7 0 0 0 7 33 80 55 18 0 7
17 ตุลาคม 2564 40 40 7 0 0 0 7 33 80 55 18 0 7
18 ตุลาคม 2564 40 40 7 0 0 5 2 38 80 60 18 0 2
19 ตุลาคม 2564 40 40 2 0 0 0 2 38 80 60 18 0 2
20 ตุลาคม 2564 40 40 2 0 0 0 2 38 80 60 18 0 2
21 ตุลาคม 2564 40 40 2 0 0 0 2 38 80 60 18 0 2
22 ตุลาคม 2564 40 40 2 0 0 0 2 38 80 60 18 0 2
23 ตุลาคม 2564 40 40 2 0 0 2 0 40 80 62 18 LQ ปิดให้บริการชั่วคราว 0 0
24 ตุลาคม 2564 40 40 0 0 0 0 0 40 80 62 18 ปิดบริการชั่วคราว 0 0
25 ตุลาคม 2564 40 40 0 0 0 0 0 40 80 62 18 ปิดให้บริการชั่วคราว 0 0
26 ตุลาคม 2564 40 40 0 0 0 0 0 40 80 62 18 ปิดให้บริการชั่วคราว 0 0
27 ตุลาคม 2564 40 40 0 0 0 0 0 40 80 62 18 ปิดให้บริการชั่วคราว 0 0
28 ตุลาคม 2564 40 40 0 0 0 0 0 40 80 62 18 ปิดให้บริการชั่วคราว 0 0
29 ตุลาคม 2564 40 40 0 0 0 0 0 40 80 62 18 ปิดให้บริการชั่วคราว 0 0
30 ตุลาคม 2564 40 40 0 0 0 0 0 40 80 62 18 ปิดให้บริการชั่วคราว 0 0
31 ตุลาคม 2564 40 40 0 0 0 0 0 40 80 62 18 ปิดให้บริการชั่วคราว 0 0
01 พฤศจิกายน 2564 40 40 0 0 0 0 0 40 80 62 18 ปิดให้บริการชั่วคราว 0 0
02 พฤศจิกายน 2564 40 40 0 0 0 0 0 40 80 62 18 ปิดให้บริการชั่วคราว 0 0
03 พฤศจิกายน 2564 40 40 0 0 0 0 0 40 80 62 18 ปิดให้บริการชั่วคราว 0 0
04 พฤศจิกายน 2564 40 40 0 0 0 0 0 40 80 62 18 ปิดให้บริการชั่วคราว 0 0
05 พฤศจิกายน 2564 40 40 0 0 0 0 0 40 80 62 18 ปิดให้บริการชั่วคราว 0 0
06 พฤศจิกายน 2564 40 40 0 0 0 0 0 40 80 62 18 ปิดให้บริการชั่วคราว 0 0
07 พฤศจิกายน 2564 40 40 0 0 0 0 0 40 80 62 18 ปิดให้บริการชั่วคราว 0 0
08 พฤศจิกายน 2564 40 40 0 0 0 0 0 40 80 62 18 ปิดให้บริการชั่วคราว 0 0
09 พฤศจิกายน 2564 40 40 0 0 0 0 0 40 80 62 18 ปิดให้บริการชั่วคราว 0 0
10 พฤศจิกายน 2564 40 40 0 0 0 0 0 40 80 62 18 ปิดให้บริการชั่วคราว 0 0
11 พฤศจิกายน 2564 40 40 0 0 0 0 0 40 80 62 18 0 0
12 พฤศจิกายน 2564 40 40 0 0 0 0 0 40 80 62 18 ปิดให้บริการชั่วคราว 0 0
13 พฤศจิกายน 2564 40 40 0 0 0 0 0 40 80 62 18 ปิดให้บริการชั่วคราว 0 0
14 พฤศจิกายน 2564 40 40 0 0 0 0 0 40 80 62 18 ปิดให้บริการชั่วคราว 0 0
15 พฤศจิกายน 2564 40 40 0 0 0 0 0 40 80 62 18 ปิดให้บริการชั่วคราว 0 0
16 พฤศจิกายน 2564 40 40 0 0 0 0 0 40 80 62 18 ปิดให้บริการชั่วคราว 0 0
17 พฤศจิกายน 2564 40 40 0 0 0 0 0 40 80 62 18 ปิดให้บริการชั่วคราว 0 0
18 พฤศจิกายน 2564 40 40 0 0 0 0 0 40 80 62 18 ปิดให้บริการชั่วคราว 0 0

mousewww.covid19.rbru.ac.th
งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

  อัพเดทสถานการณ์ล่าสุด
UPDATE : 2021-12-08 01:55:54

INFOGRAPHIC

ข้อมูลและพื้นที่ดำเนินการ

โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นมาตรการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่มุ่งให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งทั่วประเทศ มีส่วนร่วมในการแก้ไขและพัฒนาท้องถิ่น รับผิดชอบการจัดเตรียมสถานที่ และอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมและปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนาม โดยสนับสนุนด้านสาธารณูปโภค ไฟฟ้า น้ำประปา เครื่องปรับอากาศ สำหรับการดำเนินงานโรงพยาบาลสนาม และสนับสนุนสิ่งต่างๆตามที่เห็นสมควร เริ่มส่งมอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีดำเนินการโรงพยาบาลสนาม วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564


อาคารหอประชุมรำไพพรรณี

จัดทำเป็นโรงพยาบาลสนาม บรรจุผู้ป่วยได้ 90 เตียง ใช้สำหรับกักตัวและรักษาผู้ป่วยระดับสีเขียว (ผู้ป่วยอาการไม่มากหรือไม่มีอาการ) และผู้ที่มีอาการดีขึ้นจากโรงพยาบาลเพื่อพักฟื้นตัวหลังเข้ารับการรักษา

อาคารศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมริมกรีน

จัดทำเป็น Local Quarantine จำนวน 40 เตียง ใช้สำหรับกักตัวผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงที่เฝ้ารอสังเกตุอาการ

อาคารองค์การนักศึกษา (อาคาร 20)

ใช้สำหรับจัดเก็บวัสดุและสิ่งของรับบริจาคและเครื่องใช้ที่จำเป็นทางการแพทย์

อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร 3)

บริเวณสำนักงานและห้องประชุมชั้น 1 ใช้สำหรับเป็นกองอำนวยการโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และที่พักบุคลากรทางการแพทย์

แผนผังอาคารและพื้นที่ดำเนินการ

สำหรับผู้ที่มาติดต่อราชการในมหาวิทยาลัย สามารถเข้า-ออกได้ตามปกติในวันเวลาราชการ ทั้งประตู 1 ด้านถนนรักศักดิ์ชมูล และประตู 3 ด้านถนนสุขุมวิท และสามารถสัญจรภายในมหาวิทยาลัยได้ เว้นถนนโดยรอบพื้นที่หอประชุมรำไพพรรณี ซึ่งเป็นเขตควบคุมของโรงพยาบาลสนาม ตลอดจนบริเวณรอบอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งใช้เป็นพื้นที่กองอำนวยการโรงพยาบาลสนาม รวมทั้งพื้นที่หน้าอาคารศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมริมกรีน โดยจะมีป้ายสัญลักษณ์และการกั้นรั้วพื้นที่อย่างชัดเจน และอนุญาตให้เข้า-ออกเฉพาะรถของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น